A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๑๐
เมื่อทิโมธีมาหาท่าน จงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่าน เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
หากทิโมธีมา ขอท่านช่วยดูแลไม่ให้เขาหวั่นเกรงสิ่งใดขณะที่เขาอยู่กับท่าน เพราะเขาก็ทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ทิโมธี​มา​ถึง​เมื่อไร​ก็​อย่า​ทำ​ให้​เขา​ต้อง​รู้สึก​อึดอัด​เมื่อ​อยู่​กับ​พวก​คุณ เพราะ​เขา​ทำงาน​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​เหมือน​กับ​ผม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เมื่อทิโมธีมาหาท่าน จงให้เขาอยู่กับท่านโดยมิให้เขาเกิดความกระดาก เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
แล้ว ถ้า ทิโมธีมา หา ท่าน จง ให้ เขา อยู่ กับ ท่าน โดย ปราศจาก ความ กลัว เพราะว่า เขา ทำ งาน ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า เหมือนกับ ข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok