A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
เรื่องการเรี่ยไรเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้น ข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไร ท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เกี่ยวกับการเรี่ยไรเพื่อประชากรของพระเจ้านั้น ขอให้ท่านทำเหมือนที่ข้าพเจ้าบอกแก่คริสตจักรต่างๆ ในกาลาเทีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทีนี้​จะ​พูด​ถึง​เรื่อง​การ​เรี่ยไร​เงิน​สำหรับ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า ผม​ขอ​สั่ง​ให้​คุณ​ทำ​แบบ​เดียว​กับ​ที่​ผม​ได้​สั่ง​หมู่ประชุม​ต่างๆ​ของ​พระเจ้า​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​คือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เรื่องการเรี่ยไรเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้น ข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วเรื่องการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั้น ข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ถวาย ทรัพย์ เพื่อ ช่วย วิ สุทธิ ชน ใน กรุง เยรูซา เล็ม แล้ว เรื่อง การ ถวาย ทรัพย์ เพื่อ ช่วย วิ สุทธิ ชน นั้น ข้าพเจ้า ได้ สั่ง ค ริ สต จักร ที่ แคว้น กา ลา เทียไว้อย่าง ไร ก็ ขอ ให้ท่า น จง กระทำ เหมือน กัน ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok