A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
เปาโล ผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระทัยของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา
เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหน ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขา
ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า กับโสสเธเนสพี่น้องของเรา
ถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยกันกับคนทั้งปวงทุกหนทุกแห่งที่ร้องออกพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและของพวกเรา
ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จาก​เปาโล คน​ที่​พระเจ้า​ตัดสินใจ​เรียก​ให้​มา​เป็น​ศิษย์เอก​ของ​พระเยซู​คริสต์ และ​จาก โสสเธเนส พี่น้อง​ของ​เรา
ถึง​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​โครินธ์ พระเจ้า​ทำ​ให้​พวกคุณ​เป็น​ของ​พระองค์​เพราะ​พวกคุณ​ได้​เข้าส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​เรียก​คุณ​ให้​มา​เป็น​คน​ของ​พระองค์ เหมือนกับ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​กับ​ทุกคน​ใน​ทุกที่ ที่​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เขา​และ​ของ​เรา
ขอให้​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา และ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​พวกคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เปาโล ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามน้ำพระทัยของพระองค์ และโสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา
เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวง ในทุกตำบล ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา
ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เปาโล ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา
เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นวิสุทธิชน ด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา
ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง เรียก ให้ เป็น อัครสาวก ของ พระ เยซู คริสต์ ตาม พระ ประสงค์ ของ พระเจ้า และ โสสเธเนสผู้ เป็น พี่น้อง ของ เรา
เรียน ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ที่ เมือง โค รินธ์ ผู้ ได้ รับ การ ชำระ ให้ บริสุทธิ์ แล้ว ใน พระ เยซู คริสต์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง เรียก ให้ เป็น วิ สุทธิ ชน ด้วย กัน กับ คน ทั้งปวง ใน ทุก ตำบล ที่ ออก พระ นาม พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา และ ของ เขา
ขอ พระ คุณ และ สันติ สุข จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ จาก พระ เยซู คริสต์ เจ้า จง ดำรง อยู่ กับ ท่าน ทั้งหลาย เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok