A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
๒๓
แต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุด และพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
แต่เราเทศนาเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นหินสะดุดสำหรับพวกยิวและเป็นเรื่องโง่ๆ สำหรับพวกต่างชาติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
แต่​เรา​ประกาศ​เรื่อง​พระคริสต์​ที่​ถูก​ตรึง​ตาย​บน​ไม้กางเขน คนยิว​เลย​สะดุด​ยอมรับ​ไม่ได้ และ​คน​ที่​ไมใช่​ยิว​ก็​ถือว่า​เป็น​เรื่อง​โง่ๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุด และให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่าเป็นเรื่องโง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
แต่ พวก เรา ประกาศ เรื่อง พระ คริสต์ ผู้ทรง ถูก ตรึง ที่ กางเขน นั้น อันเป็น สิ่ง ที่ ให้ พวก ยิวสะดุด และ พวก กรี ก ถือว่า เป็น เรื่อง โง่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok