A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหน ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ และได้รับการทรงเรียกให้เป็นประชากรของพระเจ้าด้วยกันกับคนทั้งปวงทุกหนทุกแห่งที่ร้องออกพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและของพวกเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถึง​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​โครินธ์ พระเจ้า​ทำ​ให้​พวกคุณ​เป็น​ของ​พระองค์​เพราะ​พวกคุณ​ได้​เข้าส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​เรียก​คุณ​ให้​มา​เป็น​คน​ของ​พระองค์ เหมือนกับ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​กับ​ทุกคน​ใน​ทุกที่ ที่​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เขา​และ​ของ​เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวง ในทุกตำบล ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นวิสุทธิชน ด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เรียน ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ที่ เมือง โค รินธ์ ผู้ ได้ รับ การ ชำระ ให้ บริสุทธิ์ แล้ว ใน พระ เยซู คริสต์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง เรียก ให้ เป็น วิ สุทธิ ชน ด้วย กัน กับ คน ทั้งปวง ใน ทุก ตำบล ที่ ออก พระ นาม พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา และ ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok