A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
๑๘
เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
คนที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
คน​ที่​กำลัง​จะ​พินาศ​นั้น ก็​ถือว่า​เรื่อง​ของ​ไม้กางเขน​เป็น​เรื่องโง่ แต่​คน​ที่​กำลัง​ได้รับ​ความรอด​ก็​ถือว่า​เป็น​ฤทธิ์เดช​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าการประกาศเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
พระ คริสต์ ทรง เป็น ฤทธา นุ ภาพ และ พระ ปัญญา ของ พระเจ้า คน ทั้งหลาย ที่ กำลัง จะ พินาศ ก็ เห็น ว่าการ ประกาศ เรื่อง กางเขน เป็น เรื่อง โง่ แต่ พวก เรา ที่ รอด เห็น ว่าเป็น ฤทธา นุ ภาพ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok