A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
๑๗
เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ด้วยการพูดอันชาญฉลาดเพื่อว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิ์เดช
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
เพราะพระคริสต์ไม่ได้ส่งข้าพเจ้ามาเพื่อให้บัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ด้วยวาทะคมคายตามสติปัญญาของมนุษย์เพราะเกรงว่าไม้กางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์อำนาจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
เพราะ​พระคริสต์​ไม่ได้​ส่ง​ผม​มา​ทำ​พิธี​จุ่มน้ำ แต่​ส่ง​ผม​มา​ประกาศ​ข่าวดี​และ​ไม่ใช่​ด้วย​คำพูด​ที่​แสนฉลาด เพราะ​เกรง​ว่า​กางเขน​ของ​พระคริสต์​จะ​หมด​ฤทธิ์เดช​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ และมิใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดช
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่มิใช่ด้วยชั้นเชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดช
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
เพราะว่า พระ คริสต์ มิได้ ทรง ใช้ ข้าพเจ้า ไป เพื่อให้ เขา รับ บัพ ติ ศ มา แต่ เพื่อให้ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แต่ มิ ใช่ ด้วย ชั้นเชิง ฉลาด ใน การ พูด เกรง ว่า เรื่อง กางเขน ของ พระ คริสต์ จะ หมด ฤทธิ์ เดช
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok