A A A A A
๑ โครินธ์ ๑
๑๐
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ปรองดองกัน อย่ามีความแตกแยกในพวกท่าน แต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราว่า ให้ท่านทุกคนปรองดองกันเพื่อจะไม่มีความแตกแยกใดๆ ในหมู่พวกท่าน และเพื่อท่านจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในความคิดและจิตใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
พี่น้อง​ครับ ผม​ขอร้อง​พวกคุณ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา ขอให้​สามัคคี​กันไว้ อย่า​แบ่งพรรค​แบ่งพวก​กันเลย แต่​ขอให้​มี​แนว​ความคิด​และ​เป้าหมาย​เดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ขอให้ท่านปรองดองกัน อย่าถือพวกถือคณะ แต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ท่านเห็นพร้อมกันในทางวาจา และไม่มีการแตกแยกกันระหว่างพวกท่าน แต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่างเดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
การ แตกแยก ใน ค ริ สต จักร พี่น้อง ทั้งหลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอน ท่าน ใน พระ นาม ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา ขอ ให้ท่า น เห็น พร้อม กัน ใน ทาง วาจา และ ไม่ มี การ แตกแยก กัน ระหว่าง พวก ท่าน แต่ ขอ ให้ท่า น เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน ใน ทาง ความ คิด และ ตัดสิน อย่าง เดียวกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok