A A A A A
โรม ๑๓
ข้อที่ว่า “ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ห้ามฆ่าคน ห้ามลักทรัพย์ ห้ามโลภ ” ทั้งพระบัญญัติอื่นๆ ก็รวมอยู่ในข้อนี้คือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระบัญญัติที่ว่า “อย่าล่วงประเวณี” “อย่าฆ่าคน” “อย่าลักขโมย” “อย่าโลภ” และพระบัญญัติอื่นๆ ล้วนรวมอยู่ในข้อนี้คือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​กฎ​บัญญัติ​มี​คำ​สั่ง​มากมาย​เช่น “อย่า​เป็น​ชู้” “อย่า​ฆ่า​คน” “อย่า​ขโมย” “อย่า​โลภ” และ​ยัง​มี​คำสั่ง​อื่นๆ​อีก แต่​ทั้งหมด​นั้น​ก็​สรุป​ได้​ว่า “ให้​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตนเอง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าโลภ ทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือ ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระบัญญัติกล่าวว่า `อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่ากระทำการฆาตกรรม อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ' ทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือ `ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ บัญญัติ กล่าว ว่า ` อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า โลภ ' ทั้ง พระ บัญญัติ อื่นๆ ก็ รวม อยู่ ใน ข้อ นี้ คือ ` ท่าน จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok