A A A A A
โรม ๑๓
เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังผู้ครอบครอง ไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการลงโทษอย่างเดียว แต่เพื่อมโนธรรมด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ฉะนั้นเราจึงต้องยอมเชื่อฟังผู้มีอำนาจไม่เพียงเพราะกลัวการลงโทษ แต่เพราะเห็นแก่จิตสำนึกด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น​จึง​จำเป็น​ที่​จะ​ต้อง​เชื่อฟัง​รัฐบาล ไม่​ใช่​เพราะ​กลัว​ถูก​ลงโทษ​เท่านั้น แต่​เพื่อ​ใจ​จะ​ไม่​ฟ้อง​ตัวเอง​ว่า​ผิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดและชอบด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เหตุ ฉะนั้น ท่าน จะ ต้อง อยู่ ใน บังคับบัญชา มิ ใช่ เพราะ เกรง พระ อาชญา สิ่ง เดียว แต่ เพราะ จิต ที่ สำนึก ผิด และ ชอบ ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok