A A A A A
โรม ๑๓
เพราะว่าผู้ครอบครองนั้น เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆ แต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ สุขของท่าน แต่ถ้าท่านทำผิดก็จงกลัวเถิด เพราะเขาไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆ เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นตัวแทนของพระพิโรธที่จะนำการลงโทษมาสู่ผู้กระทำผิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​พวก​เขา​เป็น​ผู้รับใช้​ของ​พระเจ้า​ที่​มา​ทำงาน​ช่วย​พวก​คุณ แต่​ถ้า​คุณ​ทำ​เรื่อง​ชั่วๆ​ก็​ให้​กลัว​ไว้ เพราะ​เขา​ไม่​ได้​ถือ​ดาบ​เอา​ไว้​ขู่​เฉยๆ เขา​เป็น​ผู้รับใช้​ของ​พระเจ้า เป็น​ผู้​แก้แค้น​แทน​พระเจ้า เพื่อ​ลงโทษ​คน​ที่​ทำ​ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะว่าผู้ครอบครองนั้น เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และจะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำการชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะว่า ผู้ ครอบครอง นั้น เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ พระเจ้า เพื่อให้ ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่าน ทำ การ ชั่ว ก็ จง กลัว เถิด เพราะว่า ผู้ ครอบครอง นั้น หา ได้ ถือ ดาบ ไว้ เฉยๆ ไม่ ท่าน เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ พระเจ้า จะ เป็น ผู้ ลง พระ อาชญา แทน พระเจ้า แก่ ทุก คน ที่ ประพฤติ ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok