A A A A A
โรม ๑๓
๑๔
แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
แต่จงประดับกายด้วยองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าคิดว่าจะสนองความปรารถนาของวิสัยบาป อย่างไรดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
แต่​ให้​สวม​ใส่​พระเยซู​คริสต์เจ้า และ​อย่า​ให้​ความ​สนใจ​กับ​กิเลสตัณหา​ที่​มา​จาก​สันดาน​เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
แต่ท่านทั้งหลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำเรอเนื้อหนัง เพื่อจะให้สำเร็จตามความปรารถนาของเนื้อหนังนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
แต่ ท่าน ทั้งหลาย จง ประดับ ตัว ด้วย พระ เยซู คริสต์ เจ้า และ อย่า จัด เตรียม อะไร ไว้ บำเรอ เนื้อ หนัง เพื่อ จะ ให้ สำเร็จ ตาม ความ ปรารถนา ของ เนื้อ หนัง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok