A A A A A
โรม ๑๓
๑๐
ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ความรักไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของตน ฉะนั้นการมีความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ความรัก​ไม่​ทำร้าย​เพื่อน​บ้าน เป็น​เหตุ​ที่​ว่า ถ้า​มี​ความรัก​ก็​ถือ​ว่า​ได้​ทำ​ตาม​กฎ​ครบถ้วน​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสำเร็จแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ความ รัก ไม่ ทำ อันตราย เพื่อนบ้าน เลย เหตุ ฉะนั้น ความ รัก จึง เป็น ที่ ให้ พระราชบัญญัติ สำเร็จ แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok