A A A A A
โรม ๑๑
แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร? ว่าดังนี้ “เราได้เหลือคนไว้ สำหรับเรา เจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้กราบไหว้พระบาอัล”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

และพระเจ้าตรัสตอบเขาว่าอย่างไร? “เราได้สงวนคนไว้สำหรับเราเจ็ดพันคนซึ่งไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้พระบาอัล”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​พระเจ้า​ตอบ​เขา​ว่า “ยัง​มี​คน​ของ​เรา​เหลือ​อยู่​อีก​เจ็ด​พัน​คน ที่​ไม่​ได้​กราบไหว้​พระบาอัล”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ “เราได้เหลือคนไว้สำหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มิได้กราบไหว้พระบาอัล”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ `เราได้เหลือคนไว้สำหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มิได้น้อมเข่าลงต่อรูปพระบาอัล'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว พระเจ้า ทรง ตอบ ท่าน ว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ` เรา ได้ เหลือ คน ไว้ สำหรับ เรา เจ็ด พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มิได้ คุกเข่า ลง ต่อ รูป พระ บาอัล '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok