A A A A A
โรม ๑๑
๒๙
เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย ในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
เพราะของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่ผันแปร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
เพราะ​พระเจ้า​ไม่​เคย​เอา​พรสวรรค์​ที่​พระองค์​ให้​ไป​แล้ว​กลับ​คืน และ​ไม่​เคย​เรียก​ใคร แล้ว​เปลี่ยนใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลับพระทัย ในการที่ได้ทรงให้ของประทานและทรงเลือกสรรไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลับพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
เพราะว่า พระเจ้า มิได้ ทรง กลับ พระทัย ใน การ ที่ ได้ ทรง ให้ ของ ประทาน และ ทรง เรียก ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok