A A A A A
โรม ๑๑
๒๗
และนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขา เมื่อเรายกโทษบาปของเขา ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
และนี่เป็น พันธสัญญาของเรากับพวกเขา เมื่อเรายกบาปผิดของพวกเขาไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
และ​เรา​ก็​จะ​ทำ​สัญญานี้​กับ​พวก​เขา เมื่อ​เรา​เอา​บาป​ของ​พวก​เขา​ทิ้ง​ไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
และนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย เมื่อเรายกโทษบาปของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
นี่แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลาย เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
นี่แหละ เป็น พัน ธ สัญญา ของ เรา กับ เขา ทั้งหลาย เมื่อ เรา จะ ยก โทษ บาป ของ เขา '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok