A A A A A
โรม ๑๑
๒๕
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้ คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้เรื่องข้อล้ำลึกนี้ เพื่อท่านจะได้ไม่ทะนงตน คืออิสราเอลบางส่วนจะมีใจแข็งกระด้างจนกว่าคนต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
พี่น้อง​ครับ ผม​อยาก​ให้​พวก​คุณ​เข้าใจ​เรื่อง​ลึกลับนี้ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​ไม่​หลง​ตัวเอง เรื่องลับนี้​คือ​มี​ชาว​อิสราเอล​ส่วน​หนึ่ง​ที่​มี​จิตใจ​ดื้อด้าน​จะ​ยัง​คง​ดื้อด้าน​ต่อไป จน​กว่า​จำนวน​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ทั้งหมด​ได้​เข้า​มา​ใน​ครอบครัว​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้ คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายเขลาในข้อความลึกลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู้ คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลได้มีใจแข็งกระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
เหตุ ฉะนั้น พี่น้อง ทั้งหลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยาก ให้ท่า น ทั้งหลาย เขลา ใน ข้อความ ลึกลับ นี้ เกลือก ว่า ท่าน จะ อวดรู้ คือ เรื่อง ที่ บาง คนใน พวก อิส รา เอลได้มีใจแข็ง กระด้าง ไป จนถึง พวก ต่าง ชาติ ได้ เข้า มา ครบ จำนวน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok