A A A A A
โรม ๑๑
๒๔
เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกับต้นมะกอกพันธุ์ดี ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
ในที่สุดถ้าท่านถูกตัดจากต้นซึ่งตามธรรมชาติเป็นมะกอกป่า และนำมาต่อกิ่งเข้ากับต้นมะกอกสวนซึ่งเป็นการขัดกับธรรมชาติ จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดที่จะนำกิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติมาต่อเข้ากับต้นเดิมของมันเอง!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
แม้แต่​คุณ​ที่​เป็น​กิ่ง​ของ​ต้น​มะกอก​ป่า ยัง​ตัด​เอา​มา​ต่อ​เข้า​กับ​ต้น​มะกอก​บ้าน​ได้​เลย ทั้งๆที่​ขัด​กับ​ธรรมชาติ ถ้า​จะ​เอา​กิ่ง​เดิม​ของ​มะกอก​บ้าน​ที่​ถูก​ตัด​ทิ้ง​ไป​นั้น​มา​ต่อ​เข้า​กับ​ต้น​เดิม​ของ​มัน จะ​ยิ่ง​ง่าย​กว่า​นั้น​มาก​ขนาด​ไหน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกพันธุ์ดี ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ทรง ตัด ท่าน ออก จาก ต้น มะกอกป่า ซึ่ง เป็นต้น ไม้ ตาม ธรรมชาติ และ ทรง นำ มา ต่อกิ่ง กับ ต้น มะกอก เทศ พันธุ์ ดี ซึ่ง ผิด ธรรมชาติ ของ มัน แล้ว การ ที่ จะ เอา กิ่ง เหล่า นั้น ซึ่ง เป็น กิ่ง เดิม มา ต่อกิ่ง เข้า กับ ต้น ของ มัน เอง ก็ จะ ง่าย ยิ่ง กว่า นั้น สัก เท่าใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok