A A A A A
โรม ๑๑
พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้น ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนแล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ? ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระเจ้าไม่ได้ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งทรงเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่รู้พระคัมภีร์ตอนที่กล่าวถึงเอลียาห์หรือที่เขาร้องเรียนต่อพระเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระเจ้า​ไม่​ได้​ทิ้ง​คน​ของ​พระองค์​ที่​พระองค์​ได้​เลือก​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​แล้ว พวก​คุณ​ไม่​เคย​รู้​เรื่อง​ของ​เอลียาห์​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​เลย​หรือ ตอน​ที่​เขา​มา​ต่อว่า​คน​อิสราเอล​กับ​พระเจ้า​ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งชนชาตินั้น ที่พระองค์ทรงรับไว้เป็นของพระองค์ ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์นั้นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่รู้เรื่องซึ่งเขียนไว้แล้วในพระคัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า มิได้ ทรง ทอดทิ้ง ชน ชาติ ของ พระองค์ นั้น ที่ พระองค์ ทรง ทราบ ล่วงหน้า แล้ว ท่าน ไม่ รู้ เรื่อง ซึ่ง เขียน ไว้ แล้ว ใน พระ คัมภีร์ กล่าว ถึง ท่าน เอ ลี ยาห์หรือ ท่าน ได้ กล่าวโทษ พวก อิส รา เอลต่อพ ระ เจ้า ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok