A A A A A
โรม ๑๑
๑๗
แต่ถ้าบางกิ่งถูกหักออกเสียแล้ว และพระเจ้าทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
หากบางกิ่งถูกหักออกไป และแม้ท่านจะเป็นหน่อมะกอกป่า ก็ถูกนำมาต่อเข้าท่ามกลางกิ่งอื่นๆ และบัดนี้ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงจากรากมะกอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
แต่​ถ้า​กิ่ง​บาง​กิ่ง​ถูก​หัก​ทิ้ง​ไป แล้ว​เอา​คุณ​ที่​เป็น​กิ่ง​มะกอก​ป่า​มา​ต่อ​เข้า​ไป​แทน คุณ​ก็​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ต้น​มะกอก​ต้น​นั้น และ​ได้รับ​การ​หล่อเลี้ยง​จาก​ราก​ของ​มัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่า มาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกเทศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
แต่ ถ้า ทรง หัก กิ่ง บาง กิ่ง ออก เสีย แล้ว และ ได้ ทรง นำ ท่าน ผู้ เป็น กิ่ง มะกอกป่า มา ต่อกิ่ง ไว้ แทน กิ่ง เหล่า นั้น เพื่อให้ เข้า เป็น ส่วน ได้ รับ น้ำเลี้ยง จาก ราก ต้น มะกอก เทศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok