A A A A A
โรม ๑๑
๑๑
ข้าพเจ้าจึงถามว่า พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือ? เปล่าเลย แต่การที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลอิจฉา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ข้าพเจ้าถามอีกว่าพวกเขาสะดุดล้มจนลุกไม่ขึ้นหรือ? ไม่ใช่เลย! แต่เพราะการล่วงละเมิดของเขา ความรอดจึงมาถึงคนต่างชาติเพื่อให้อิสราเอลอิจฉา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ผม​ขอ​ถาม​หน่อย​ว่า พวก​คนยิว​สะดุด​ล้มลง​จน​เยียวยา​ไม่​ได้​เลย​หรือ ไม่​ใช่​เลย แต่​ตรง​กันข้าม เพราะ​ความ​ผิดพลาด​ของ​คนยิว จึง​ทำให้​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ได้รับ​ความรอด ที่​เป็น​อย่างนี้​เพราะ​พระเจ้า​อยาก​จะ​ทำ​ให้​คนยิว​อิจฉา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
ข้าพเจ้าจึงถามว่า พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือ หามิได้ แต่การที่เขาละเมิดนั้น เป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
ข้าพเจ้าจึงถามว่า "พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือ" ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่การที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า " พวก อิส รา เอลสะดุด จน หกล้ม ทีเดียว หรือ " ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ เป็น เช่น นั้น เลย แต่ การ ที่ เขา ละเมิด นั้น เป็น เหตุ ให้ ความ รอด แผ่ มา ถึง พวก ต่าง ชาติ เพื่อ จะ ให้ พวก อิส รา เอ ลมีใจมา นะ ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok