A A A A A
โรม ๑๑
๑๐
ให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะมองไม่เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไป พวกเขาจะได้มองไม่เห็น และขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ขอให้​ตา​ของ​พวก​เขา​มืด​บอด​จน​มอง​ไม่​เห็น และ​ขอให้​พระองค์​ทำให้​หลัง​ของ​พวก​เขา​งอ​จาก​การ​แบก​ปัญหา​ตลอดไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ขอ ให้ ตาขอ ง เขา มืด ไป เพื่อ เขา จะ ได้ มอง ไม่ เห็น และ ให้ หลัง ของ เขา งอ ค่อม ตลอด ไป '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok