A A A A A
ยอห์น ๓
นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

นิโคเดมัสทูลถามว่า “สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

นิโคเดมัส​ถาม​ว่า “มัน​จะ​เป็น​ไป​ได้​ยังไง​ครับ​อาจารย์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า "เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

นิ โค เด มัสทูลพ ระ องค์ ว่า " เหตุการณ์ อย่าง นี้ จะ เป็น ไป อย่างไร ได้ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok