A A A A A
ยอห์น ๓
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ ถ้าเขาไม่บังเกิดใหม่ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระเยซู​บอก​ว่า “เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า คน​ที่​ไม่​ได้​เกิด​ใหม่ ​ก็​จะ​ไม่​เห็น​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยซู ตรัส ตอบ เขา ว่า " เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ไม่ ได้ บังเกิด ใหม่ ผู้ นั้น จะ เห็น อาณาจักร ของ พระเจ้า ไม่ ได้ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok