A A A A A
ยอห์น ๓
๒๖
พวกเขาจึงไปหายอห์นบอกว่า “อาจารย์ คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น คนที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ คนนี้กำลังให้บัพติศมาและทุกคนก็พากันไปหาเขา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
พวกเขามาหายอห์นและกล่าวแก่เขาว่า “รับบี ชายผู้ซึ่งเคยอยู่กับท่านที่อีกฟากแม่น้ำจอร์แดน ชายคนที่ท่านเป็นพยานถึงนั้นกำลังให้บัพติศมาอยู่ และทุกคนกำลังไปหาเขา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
พวก​เขา​จึง​พา​กัน​มา​หา​ยอห์น และ​บอก​กับ​ยอห์น​ว่า “อาจารย์​ครับ คน​ที่​อาจารย์​พูด​ถึง​และ​เคย​อยู่​กับ​อาจารย์​ที่​ฝั่ง​โน้น​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน กำลัง​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ​อยู่ และ​คน​ก็​แห่​กัน​ไป​หา​เขา​กัน​หมด​แล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออก ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ ท่านผู้นั้นให้บัพติศมา และผู้คนต่างก็พากันไปหาท่าน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า "รับบี ท่านที่อยู่กับอาจารย์ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น ดูเถิด ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและคนทั้งปวงก็พากันไปหาท่าน"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
สาวก ของ ยอ ห์น จึง ไป หาย อห์น และ พูด ว่า " รับ บี ท่าน ที่ อยู่ กับ อาจารย์ ฟาก แม่น้ำ จอ ร์แดน ข้าง โน้น ผู้ ที่ อาจารย์ เป็น พยาน ถึง นั้น ดูเถิด ท่าน ผู้ นั้น ให้ บัพ ติ ศ มา และ คน ทั้งปวง ก็ พา กัน ไป หา ท่าน "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok