A A A A A
ยอห์น ๓
๒๒
หลังจากนั้น พระเยซูเสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับพวกสาวกของพระองค์ และประทับที่นั่นกับพวกเขา และทรงให้บัพติศมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จไปยังแถบชนบทของแคว้นยูเดียพร้อมกับเหล่าสาวกของพระองค์ ที่นั่นพระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับพวกเขาและให้บัพติศมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
หลังจาก​นั้น​พระเยซู​และ​พวก​ศิษย์​ของ​พระองค์​เดิน​ทาง​ไป​ใน​เขตแดน​ของ​แคว้น​ยูเดีย พระองค์​พัก​อยู่​ที่​นั่น​กับ​พวกศิษย์ และ​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ​ให้​กับ​ประชาชน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
หลังจากนั้น พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์ และทรงประทับที่นั่นกับเขา และทรงให้บัพติศมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์ และทรงประทับที่นั่นกับเขา และให้บัพติศมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
คำ พยาน สุดท้าย ของ ยอ ห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติ ศ มา ภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระ เยซู ก็ เสด็จ เข้าไป ใน แคว้น ยู เดียกับ สาวก ของ พระองค์ และ ทรง ประทับ ที่ นั่น กับ เขา และ ให้ บัพ ติ ศ มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok