A A A A A
มาระโก ๘
“เราสงสารฝูงชนนี้ เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“เราสงสารคนเหล่านี้ พวกเขามาอยู่กับเราสามวันแล้วและไม่มีอะไรกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“สงสาร​คน​พวกนี้​จริงๆ​เพราะ​เขา​อยู่​ที่​นี่​กับ​เรา​มา​สาม​วัน​แล้ว และ​ไม่​มี​อะไร​กิน​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" เรา สงสาร คน เหล่า นี้ เพราะ เขา ค้าง อยู่ กับ เรา ได้ สาม วัน แล้ว และ ไม่ มี อาหาร จะ กิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok