A A A A A
มาระโก ๘
๑๖
พวกสาวกจึงพูดกันว่า “เพราะพวกเราไม่มีขนมปังนี่เอง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
พวกเขาจึงหารือกันและพูดว่า “ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะเราไม่มีขนมปัง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
พวก​เขา​พูด​กัน​ว่า “ที่​อาจารย์​พูด​อย่างนี้​ก็​เพราะ​พวก​เรา​ไม่​มี​ขนมปัง​ไง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
เหล่าสาวกจึงพูดกันว่า “เพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปัง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า "เพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปัง"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
เหล่า สาวก จึง ปรึกษา กัน ว่า " เพราะ เหตุ ที่ เรา ไม่ มี ขนมปัง "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok