A A A A A
มาระโก ๓
แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีก และมีคนที่มือข้างหนึ่งลีบอยู่ที่นั่น
คนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์
พระองค์ตรัสกับคนมือลีบว่า “มาข้างหน้าเถอะ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเข้าไปในธรรมศาลาและมีชายมือลีบคนหนึ่งอยู่ที่นั่น
บางคนกำลังหาเหตุที่จะกล่าวโทษพระเยซู จึงคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าพระองค์จะรักษาชายคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่
พระเยซูตรัสกับชายที่มือลีบนั้นว่า “มายืนข้างหน้านี่สิ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​ที่​ประชุม​ชาวยิว​อีก มี​ชาย​มือ​ลีบ​คน​หนึ่ง​อยู่​ที่​นั่น
มี​บางคน​คอย​จ้อง​จับผิด​พระองค์​อยู่ เขา​กำลัง​ดู​ว่า​พระองค์​จะ​รักษา​ชาย​มือ​ลีบ​คน​นั้น​ใน​วัน​หยุด​ทาง​ศาสนา​หรือ​ไม่
พระองค์​พูด​กับ​คน​มือ​ลีบ​ว่า “มา​ข้าง​หน้า​นี้​หน่อย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่นั่นมีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลีบ
คนเหล่านั้นคอยดูว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า “มาข้างหน้าเถอะ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลีบ
คนเหล่านั้นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า "มายืนข้างหน้าเถอะ"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทรง รักษา ชาย มือ ลีบ ใน วัน สะ บา โต ( มธ 12 : 10 - 14 ; ลก 6 : 6 - 11 ) แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม ศาลา อีก และ ที่ นั่น มี ชาย คน หนึ่ง มือ ข้าง หนึ่ง ลีบ
คน เหล่า นั้น คอย ดู พระองค์ ว่า พระองค์ จะ รักษา โรค ให้ คน นั้น ใน วัน สะ บา โต หรือ ไม่ เพื่อ เขา จะ หาเหตุ ฟ้อง พระองค์ ได้
พระองค์ ตรัส แก่ คน มือ ลีบ ว่า " มา ยืน ข้าง หน้า เถอะ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok