A A A A A
มาระโก ๓
พวกฟาริสีจึงออกไปและปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดทันทีว่าทำอย่างไรพวกเขาถึงจะฆ่าพระองค์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พวกฟาริสีจึงออกไปเริ่มคบคิดกับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮโรดว่าจะฆ่าพระเยซูได้อย่างไร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​พวก​ฟาริสี​เห็น​อย่าง​นั้น​ก็​รีบ​ออก​ไป​ข้าง​นอก​เพื่อ​วางแผน​กับ​พรรคพวก​ของ​กษัตริย์​เฮโรด​หา​ทาง​ฆ่า​พระเยซู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พวกฟาริสีจึงออกไป และในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดว่า จะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พวกฟาริสีจึงออกไป และในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดถึงพระองค์ว่า พวกเขาจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ฝูง ชน ก็ ติดตาม ไป และ คน เป็นอันมาก ได้ รับ การ รักษา ให้ หาย ( มธ 12 : 15 - 16 ; ลก 6 : 17 - 19 ) พวก ฟาริสี จึง ออก ไป และ ใน ทันใด นั้น ได้ ปรึกษา กับ พรรคพวก ของ เฮ โร ด ถึง พระองค์ ว่า พวก เขา จะ ทำ อย่างไร จึง จะ ฆ่า พระองค์ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok