A A A A A
มาระโก ๓
แล้วพระองค์ตรัสกับคนทั้งหลายว่า “ในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?” คนทั้งหลายก็นิ่งอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ทำดีหรือทำชั่ว ช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต อย่างไหนที่ถูกต้องตามบทบัญญัติในวันสะบาโต?” แต่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​พวก​เขา​ว่า “ตาม​กฎ​ของ​วัน​หยุด เรา​ควร​จะ​ทำ​ดี​หรือ​ทำ​ชั่ว ควร​ช่วย​ชีวิต​หรือ​ทำลาย​ชีวิต​ดี” แต่​พวก​เขา​เงียบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า “ในวันสะบาโตควรจะทำการดี หรือควรจะทำร้าย จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” ฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่า "ในวันสะบาโตถูกต้องตามพระราชบัญญัติทำการดีหรือทำการชั่ว จะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี" ฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระองค์ จึง ตรัส แก่ คน ทั้งหลาย ว่า " ใน วัน สะ บา โต ให้ ถูก ต้อง ตาม พระราชบัญญัติ ควร จะ ทำ การ ดี หรือ ทำ การ ชั่ว จะ ช่วย ชีวิต ดี หรือ จะ สังหาร ชีวิต ดี " ฝ่าย คน ทั้งปวง ก็ นิ่ง อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok