A A A A A
มาระโก ๓
๓๓
พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๓
พระองค์ตรัสถามว่า “ใครคือมารดาหรือพี่น้องของเรา?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๓
พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า “ใคร​เป็น​แม่​และ​พี่น้อง​ของ​เรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๓
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๓
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๓
พระองค์ ตรัส ตอบ เขา ว่า " ใคร เป็น มารดา ของ เรา และ ใคร เป็น พี่น้อง ของ เรา "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok