A A A A A
มาระโก ๓
๓๑
เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาและยืนอยู่ข้างนอก พวกเขาใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๓๑
แล้วมารดากับน้องๆ ของพระเยซูก็มาถึง พวกเขายืนอยู่ด้านนอกและให้คนเข้าไปเรียกพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๓๑
เวลา​นั้น​แม่​และ​น้องๆ​ของ​พระองค์​ก็​มา​ถึง​และ​ยืน​คอย​อยู่​ข้าง​นอก เขา​ส่ง​คน​เข้า​ไป​ตาม​พระเยซู​ออก​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๓๑
เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๓๑
เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๓๑
ผู้ ที่ เชื่อ เป็น เหมือน มารดา และ พี่น้อง ของ พระ เยซู ( มธ 12 : 46 - 50 ; ลก 8 : 19 - 21 ) เวลา นั้น มารดา และ พวก น้อง ชาย ของ พระองค์ มา ยืน อยู่ ข้าง นอก แล้ว ใช้ คน เข้าไป ทูล เรียก พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok