A A A A A
มาระโก ๓
๒๙
แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไป แต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันดร์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
แต่ผู้ใดหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันได้รับการอภัย เขาได้ทำความผิดอันเป็นบาปที่ติดตัวไปตลอดกาล”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
แต่​พระเจ้า​จะ​ไม่​มี​วัน​ยกโทษ​ให้​กับ​คน​ที่​พูด​หมิ่น​ประมาท​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ คน​ที่​ทำ​อย่าง​นั้น​จะ​ไม่​ได้รับ​การอภัย​ตลอด​ไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลย แต่ผู้นั้นมีกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิตย์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลย แต่ผู้นั้นย่อมรับการปรับโทษเป็นนิตย์"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
แต่ ผู้ ใด จะ กล่าว คำ หมิ่นประมาท ต่อ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ จะ ไม่ ได้ รับ การ อภัยโทษ เลย แต่ ผู้ นั้น ย่อม ได้ รับ โทษ จาก การ พิพากษา เป็นนิตย์ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok