A A A A A
มาระโก ๓
๒๗
ไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อน ถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
อันที่จริงไม่มีใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไป เว้นแต่จะจับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนแล้วจึงปล้นบ้านของเขาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
จริงๆ​แล้ว ไม่​มี​ใคร​บุก​เข้า​ไป​ปล้น​บ้าน​ของ​คน​ที่​แข็งแรง​ได้ นอก​จาก​จะ​มัด​เจ้า​ของ​บ้าน​ที่​แข็งแรง​นั้น​ไว้​ก่อน​จึง​จะ​ปล้น​ข้าวของ​ใน​บ้าน​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ของเขาได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
ไม่ มี ผู้ ใด อาจ เข้าไป ใน เรือน ของ คน ที่ มี กำลัง มาก และ ปล้นทรัพย์ ของ เขา ได้ เว้นแต่ จะ จับ คน ที่ มี กำลัง มาก นั้น มัด ไว้ เสีย ก่อน แล้ว จึง จะ ปล้นทรัพย์ ใน เรือน นั้น ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok