A A A A A
มาระโก ๓
๒๕
ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกัน ครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
หากครอบครัวใดแตกแยกกันเองครอบครัวนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
หรือ​ถ้า​ครัวเรือน​ไหน​แตกแยก​กัน​เอง ครัวเรือน​นั้น​ก็​จะ​ตั้ง​อยู่​ไม่​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกัน ครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกัน ครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ถ้า ครัวเรือน ใดๆ เกิด แตกแยก กัน ครัวเรือน นั้น จะ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok