A A A A A
มาระโก ๓
๒๒
ส่วนพวกธรรมาจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่า “คนนี้ถูกผีเบเอลเซบูล เข้าสิง ที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
และพวกธรรมาจารย์ซึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขาถูกเบเอลเซบุบ เข้าสิง! จึงขับผีออกได้โดยอาศัยเจ้าแห่งผี”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
มี​พวก​ครู​สอน​กฎปฏิบัติ​ที่​มา​จาก​เมือง​เยรูซาเล็ม​พูด​กัน​ว่า “เขา​ถูก​เบเอลเซบูล หัวหน้า​ผี​เข้าสิง ก็​เลย​มี​ฤทธิ์​ขับไล่​ผี​อื่นๆ​ไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
พวกธรรมาจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็ม ได้กล่าวว่า “ผู้นี้มีผีเบเอลเซบูล เข้า และที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนายผีนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
พวกธรรมาจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มได้กล่าวว่า "ผู้นี้มีเบเอลเซบูลสิง" และ "ที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนายผีนั้น"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ความ ผิด บาป ที่ ทรง อภัย ให้ ไม่ ได้ ( มธ 12 : 24 - 29 ; ลก 11 : 14 - 20 ) พวก ธร ร มา จาร ย์ซึ่ง ได้ ลง มา จาก กรุง เยรูซา เล็ม ได้ กล่าว ว่า " ผู้ นี้ มี เบเอลเซ บูลสิง " และ " ที่ เขา ขับ ผี ออก ได้ ก็ เพราะ ใช้ อำนาจ นาย ผี นั้น "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok