A A A A A
มาระโก ๓
๒๑
เมื่อญาติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นี้ ก็ออกไปรั้งพระองค์ไว้ เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เมื่อครอบครัวของพระองค์ได้ยินเรื่องนี้ก็มาเพื่อจะรั้งพระองค์ไว้ เพราะพวกเขาพูดว่า “เขาเสียสติไปแล้ว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เมื่อ​ครอบครัว​ของ​พระเยซู​ได้ยิน​ข่าวนี้ ก็​พา​กัน​มา​เพื่อ​จับ​ตัว​พระองค์​กลับ​บ้าน เพราะ​คิด​ว่า​พระองค์​เป็น​บ้า​ไป​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้น เขาก็ออกไปเพื่อจะกันพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้น เขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า "พระองค์วิกลจริตแล้ว"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
เมื่อ ญาติ มิตร ของ พระองค์ ได้ยิน เหตุการณ์ นั้น เขา ก็ ออก ไป เพื่อ จะ จับ พระองค์ ไว้ ด้วย เขา ว่า " พระองค์ วิกลจริต แล้ว "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok