A A A A A
มาระโก ๓
๒๐
แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน ฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีก จนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
แล้วพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้าน ฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระองค์กับสาวกไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
จาก​นั้น​พระองค์​กลับ​บ้าน และ​ฝูงชน​มา​ยืน​ออ​กัน​อยู่​ที่​นั่น​อีก จน​ทำ​ให้​พระเยซู​และ​ศิษย์เอก​ทั้ง​สิบสอง​คน​ไม่​มี​เวลา​แม้​แต่​จะ​กิน​ข้าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
และประชาชนก็มาประชุมกันอีก จนพระเยซูและสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
และ ฝูง ชน ก็ มา ประชุม กัน อีก จน พระองค์ และ พวก สาวก จะ รับประทาน อาหาร ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok