A A A A A
มาระโก ๓
คนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

บางคนกำลังหาเหตุที่จะกล่าวโทษพระเยซู จึงคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าพระองค์จะรักษาชายคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​บางคน​คอย​จ้อง​จับผิด​พระองค์​อยู่ เขา​กำลัง​ดู​ว่า​พระองค์​จะ​รักษา​ชาย​มือ​ลีบ​คน​นั้น​ใน​วัน​หยุด​ทาง​ศาสนา​หรือ​ไม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนเหล่านั้นคอยดูว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนเหล่านั้นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน เหล่า นั้น คอย ดู พระองค์ ว่า พระองค์ จะ รักษา โรค ให้ คน นั้น ใน วัน สะ บา โต หรือ ไม่ เพื่อ เขา จะ หาเหตุ ฟ้อง พระองค์ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok