A A A A A
มาระโก ๑๖
เมื่อพวกนางเข้าไปในอุโมงค์ ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือ พวกนางก็ตกตะลึง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดสีขาวนั่งอยู่ทางขวาพวกนางก็ตกใจกลัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พวก​เขา​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์​กัน​และ​เห็น​ชาย​หนุ่ม คน​หนึ่ง​สวม​เสื้อคลุม​สีขาว​นั่ง​อยู่​ข้าง​ขวา พวก​เขา​ก็​สะดุ้ง​ตกใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ครั้น เขา เข้าไป ใน อุโมงค์ แล้ว ได้ เห็น หนุ่ม คน หนึ่ง นุ่งห่ม ผ้า ยาว สี ขาว นั่ง อยู่ ข้าง ขวา ผู้หญิง นั้น ก็ ตกตะลึง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok