A A A A A
มาระโก ๑๖
๒๐
พวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขา ด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน]
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
ฝ่ายเหล่าสาวกออกไปเทศนาทุกหนทุกแห่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและรับรองพระดำรัสของพระองค์โดยหมายสำคัญที่เกิดขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
ตั้ง​แต่​นั้น​เป็น​ต้น​มา พวก​ศิษย์​ได้​ออก​ไป​ประกาศ​ทุก​หน​ทุก​แห่ง องค์​เจ้า​ชีวิต​ได้​ทำงาน​ร่วม​กับ​พวก​เขา​ด้วย และ​ให้​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พวก​เขา​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์​ต่างๆ​ได้ เพื่อ​รับรอง​ว่า​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​พูด​นั้น​เป็น​ความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขา โดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น]
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น เอเมน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
พวก สาวก เหล่า นั้น จึง ออก ไป เทศนา สั่งสอน ทุกแห่ง ทุก ตำบล และ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง ร่วม งาน กับ เขา และ ทรง สนับสนุน คำ สอน ของ เขา โดย หมาย สำคัญ ที่ ประกอบ นั้น เอ เมน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok