A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๙
หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วพระองค์ก็ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และประทับนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
หลังจาก​ที่​องค์​พระเยซู​เจ้า​พูด​กับ​พวก​เขา​เสร็จ​แล้ว พระองค์​ก็​ถูก​รับขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ และ​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
ครั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
การ เสด็จ ขึ้น สู่ สวรรค์ ของ พระ เยซู ( ลก 24 : 50 - 53 ; ก จ 1 : 6 - 11 ) ครั้น องค์ พระผู้เป็นเจ้า ตรัส สั่ง เขา แล้ว พระองค์ ทรง ถูก รับ ขึ้น ไป ใน สวรรค์ ประทับ เบื้อง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok