A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๗
มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ผู้ที่เชื่อจะมีหมายสำคัญดังนี้คือ เขาทั้งหลายจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่ๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
คน​ที่​เชื่อ​จะ​มี​ฤทธิ์​ทำ​สิ่ง​ต่างๆ​เหล่านี้​ได้ คือ​จะ​ไล่​ผี​ชั่ว​ออก​ได้​โดย​อ้าง​ชื่อ​ของ​เรา จะ​พูด​ภาษา​แปลกๆ​ได้ จะ​จับ​งู​ได้​ด้วย​มือ​เปล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
มีค น เชื่อ ที่ไหน หมาย สำคัญ เหล่า นี้ จะ บังเกิด ขึ้น ที่ นั้น คือ เขา จะ ขับ ผี ออก โดย นาม ของ เรา เขา จะ พูด ภาษา ใหม่ หลาย ภาษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok