A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๕
พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
พระองค์​บอก​กับ​พวก​เขา​ว่า “ให้​ออก​ไป​ทั่ว​โลก​และ​ประกาศ​ข่าว​ดีนี้​ให้​กับ​ทุก​คน​ใน​ทุก​แห่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า "ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ฝ่าย พระองค์ จึง ตรัส สั่ง พวก สาวก ว่า " ท่าน ทั้งหลาย จง ออก ไป ทั่ว โลก ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แก่ มนุษย์ ทุก คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok