A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๓
สาวกสองคนนั้นจึงกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆ แต่พวกเขาไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
ทั้งสองกลับมาเล่าให้คนอื่นๆ ฟัง แต่พวกนั้นก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
แล้ว​พวก​เขา​ก็​รีบ​กลับ​มา​บอก​พวก​ที่​เหลือ แต่​พวก​นั้น​ไม่​ยอม​เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
ศิษย์สองคนนั้นจึงไปบอกศิษย์อื่นๆ แต่เขามิได้เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
ศิษย์สองคนนั้นจึงไปบอกศิษย์อื่นๆ แต่เขามิได้เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
ศิษย์ สอง คน นั้น จึง ไป บอก ศิษย์ อื่นๆ แต่ เขา มิได้ เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok