A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๒
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พระองค์ปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคน ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางออกไปนอกเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ภายหลังพระเยซูทรงปรากฏในพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขาเดินอยู่นอกเมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
หลังจาก​นั้น​พระเยซู​ได้​มา​ปรากฏ​ตัว​ใน​อีก​รูปแบบ​หนึ่ง​ให้​ศิษย์​สอง​คน​เห็น ใน​ขณะ​ที่​พวก​เขา​เดิน​ทาง​ออก​ไป​ที่​ชาน​เมือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่ง แก่ศิษย์สองคน เมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่ศิษย์สองคน เมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
ภายหลัง พระองค์ ทรง ปรากฏ พระ กาย อีก รูป หนึ่ง แก่ ศิษย์ สอง คน เมื่อ เขา กำลัง เดินทาง ออก ไป บ้านนอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok