A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๑
เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และมารีย์ได้เห็นพระองค์แล้ว พวกเขายังไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และมารีย์ได้เห็นพระองค์ พวกเขาก็ไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
แต่​เมื่อ​นาง​บอก​ว่า​พระองค์​ฟื้นขึ้น​มา​แล้ว​และ​นาง​ได้​เห็น​พระองค์ พวก​เขา​กลับ​ไม่​เชื่อ​ที่​นาง​บอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และมารีย์ได้เห็นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และมารีย์ได้เห็นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เมื่อ เขา ได้ยิน ว่า พระองค์ ทรง พระ ชนม์ อยู่ และ มา รี ย์ได้ เห็น พระองค์ แล้ว เขา ก็ ไม่ เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok