A A A A A
มาระโก ๑๖
๑๐
มารีย์จึงไปบอกบรรดาคนที่เคยอยู่กับพระองค์มาก่อน ขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
มารีย์จึงไปบอกบรรดาผู้ที่อยู่กับพระองค์ พวกเขากำลังร้องไห้ทุกข์โศกอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
แล้ว​นาง​ไป​บอก​ให้​พวก​ศิษย์​ของ​พระองค์​ฟัง​ขณะ​ที่​พวก​เขา​กำลัง​ร้องไห้​เศร้าโศก​เสียใจ​กัน​อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
มารีย์จึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
มารีย์จึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
มา รี ย์จึง ไป บอก พวก คน ที่ เคย อยู่ กับ พระองค์ แต่ ก่อน เขา กำลัง ร้องไห้ เป็น ทุกข์ อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok