A A A A A
มาระโก ๑๑
เมื่อพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน
สั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าพวกท่าน ทันทีที่พวกท่านเข้าไป พวกท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกอยู่ จงแก้มันจูงมาเถิด
ถ้ามีใครถามว่า ‘พวกท่านทำอย่างนี้ทำไม?’ จงบอกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องพระประสงค์ แล้วจะส่งกลับมาที่นี่โดยเร็ว’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีที่ภูเขามะกอกเทศ พระเยซูทรงส่งสาวกสองคนไป
ตรัสสั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้านั้น พอเข้าเขตหมู่บ้านจะพบลูกลาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยมีใครขี่เลยผูกอยู่ จงแก้เชือกและจูงมาที่นี่
หากมีใครถามว่า ‘ท่านทำเช่นนี้ทำไม?’ จงบอกว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการลูกลานี้และประเดี๋ยวจะส่งกลับคืนให้ที่นี่’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​พระเยซู​และ​พวก​ศิษย์​ใกล้​ถึง​เมือง​เยรูซาเล็ม ก็​เข้า​ไป​ใน​หมู่บ้าน​เบธฟายี และ​หมู่บ้าน​เบธานี ที่​อยู่​ตรง​เชิงเขา​มะกอกเทศ พระองค์​ส่ง​ศิษย์​สอง​คน​ไป​ก่อน​ล่วงหน้า
พร้อม​กับ​สั่ง​ว่า “ให้​เข้า​ไป​ใน​หมู่บ้าน​ข้าง​หน้า​นั้น ทันที​ที่​คุณ​ไป​ถึง​คุณ​จะ​เห็น​ลูก​ลา​ตัว​หนึ่ง​ผูก​อยู่ ยัง​ไม่​เคย​มี​ใคร​ขี่​มัน​มา​ก่อน ให้​แก้​มัด​มัน​แล้ว​จูง​มา​ให้​เรา​ที่​นี่
ถ้า​มี​ใคร​ถาม​ว่า ‘แก้​มัด​มัน​ทำไม’ ให้​ตอบ​ว่า ‘องค์​เจ้า​ชีวิต​ต้องการ​ใช้​มัน แล้ว​จะ​รีบ​เอา​มา​คืน​ให้’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน
สั่งเขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด
ถ้ามีผู้ใดถามว่า ‘ท่านทำอย่างนี้ทำไม’ จงบอกเขาว่า ‘พระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่’ ”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน
สั่งเขาว่า "จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด
ถ้าผู้ใดถามท่านว่า `ท่านทำอย่างนี้ทำไม' จงบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ เสด็จ เข้าไป ใน กรุง เยรูซา เล็ม อย่าง ผู้ มี ชัย ( ศ คย 9 : 9 ; มธ 21 : 1 - 9 ; ลก 19 : 29 - 38 ; ยน 12 : 12 - 19 ) ครั้น พระองค์ กับ พวก สาวก มา ใกล้ กรุง เยรูซา เล็ม ถึง หมู่ บ้านเบธฟายี และ หมู่ บ้าน เบธานีเชิง ภูเขา มะกอก เทศ พระองค์ ทรง ใช้ สาวก สอง คน
สั่ง เขา ว่า " จง เข้าไป ใน หมู่ บ้าน ที่ อยู่ ตรง หน้า ท่าน ครั้น เข้าไป แล้ว ใน ทันใด นั้น จะ พบ ลูก ลา ตัว หนึ่ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ มี ใคร ขึ้น ขี่ เลย จง แก้ มัน จูง มา เถิด
ถ้า ผู้ ใด ถาม ท่าน ว่า ` ท่าน ทำ อย่าง นี้ ทำไม ' จง บอก ว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า ต้อง ประสงค์ ลูก ลา นี้ และ ประเดี๋ยว พระองค์ จะ ส่ง กลับคืน มา ให้ ที่ นี่ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok